ประวัติองค์กร

บริษัท เอ็น.อาร์.กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด ให้บริการด้านที่ปรึกษาในการจัดการ : การออกแบบระบบบัญชีและการจัดการ ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจและกฎหมาย    รับตรวจสอบภายใน วางแผนทางด้านภาษีอากรและขอคืนภาษี

บริการ

วางระบบบัญชี
 

- บริการออกแบบหรือปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินและบัญชีต้นทุน รวมถึง การออกแบบเอกสารและจัดทำรายงาน โดยคำนึงถึงระบบการปฏิบัติงานที่มีความสะดวกและคงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่ดีเพื่อให้ฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องมั่นใจว่า ข้อมูลทางการเงิน มีความถูกต้อง สมบูรณ์น่าเชื่อถือ ทันเวลา และสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจและวางแผนธุรกิจสู่อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วางแผนภาษีอากร
 

- แนะนำและให้คำปรึกษาในการวางแผนจัดโครงสร้างการเสียภาษีอากรของธุรกิจ เพื่อให้การเสียภาษีอากรถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด

- เข้าพบชี้แจง และต่อรองปัญหาภาษีอากร ต่อกรมสรรพากรและหน่วยงานราชการ ( tax services)

ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร

บริการให้คำปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากรของธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการที่เกี่ยวข้องถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและประมวลรัษฎากร สามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนบัญชีและภาษีอากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านภาษีตามที่กฎหมายกำหนด/p>

การให้คำปรึกษาและวางแผนงาน
 

- การวางโครงสร้างธุรกิจ และระบบระบบบัญชีและการเงินที่เหมาะสม

- การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี และเอกสารที่ใช้ในระบบงาน

- การ Set up & Implement Software ที่เหมาะสมแก่กิจการ

- การให้คำปรึกษาและวางแผนด้านภาษีอากรที่มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามรัษฎากร

- การให้คำปรึกษาในด้านการปิดงบการเงิน

- การให้คำปรึกษาในด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (Financial Strategy)

- การให้คำแนะนำในการพัฒนาธุรกิจและการเติบโตธุรกิจที่มี

- ประสิทธิภาพ (Business Development)

- การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่ดีของกิจการ

ขอใบเสนอราคา

แบบสอบถามข้อมูลลูกค้าเพื่อเสนอราคาที่ปรึกษาธุรกิจ

รางวัล